Gdańsk 9 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PŁYTY POSTOJOWEJ PPS-6 DLA POTRZEB MAŁYCH SAMOLOTÓW KODU A i B

  Data publikacji: 2013-03-11
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie

  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:


  "ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ PŁYTY POSTOJOWEJ PPS-6 DLA POTRZEB MAŁYCH SAMOLOTÓW KODU A i B
  "

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Mariusz Sulkowski
  telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Adres podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

  II.Przedmiot Zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ,
  2) Dokumentacja Projektowa dla realizacji Robót wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia - stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ.

  III.Na przedmiot zamówienia składa się:

  1) Wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Przedmiotu Zamówienia w szczególności w zakresie:

  1.1) CZĘŚĆ LOTNISKOWO – DROGOWA :
  Wykonanie poszerzenia istniejącej płyty postojowej PPS6 o nawierzchni bitumicznej, długości 71,4 mb i szerokości 10,5 mb wraz z umocnionym poboczem oraz przepustami kanalizacji kablowej i oznakowaniem poziomym i pionowym.

  1.2) CZĘŚĆ SANITARNA – SYSTEM ODWODNIENIA NAWIERZCHNI :
  Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi kołowania w formie sączka żwirowego wzdłuż projektowanego poszerzenia o długości 63 m.

  1.3) CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE NAWIGACYJNE :
  Wykonanie systemu oświetlenia krawędziowego z zasileniem systemu oświetlenia nawigacyjnego, przekładka I zabezpieczenie istniejących kabli oraz wykonanie kablowych przepustów rurowych wraz z fundamentami dla oświetlenia osiowego drogi kołowania z wykonaniem oświetlenia rejonu bramy do bazy LPR.

  1.4) CZĘŚĆ TELETECHNICZNA :
  Wykonanie zabezpieczenia kabli pod projektowanymi nawierzchniami oraz przełożenie kolidujących kabli i kanalizacji teletechnicznej wraz z wykonaniem zasilania sterowania projektowaną bramą do bazy LPR.

  1.5) CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA :
  Wykonanie żelbetowych fundamentów świateł, tablic oznakowania pionowego oraz studni kablowych a także wykonanie wzmocnionych żelbetowych studni kolektorowych i żelbetowej konstrukcji obudowy ścieków liniowych.
  Wykonanie bramy przesuwnej dwuskrzydłowej do bazy LPR.

  IV.Termin wykonania Zamówienia: 30 czerwca 2013 roku.

  V.Termin i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 25.03.2013 roku do godz. 10:00 W siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  VI.Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2013 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach - piki do pobrania:

  1 ] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami  – pps_6_siwz.pdf .

  2 ] Pozostałe załączniki do SIWZ:

  a ] Załącznik nr. 5 - 1.zip , 2.zip , 3.zip , 4.zip , 5.zip

  b ] Załącznik nr.3 - Dokumentacja powykonawcza - pliki do pobrania z serwera FTP pod adresem ftp://ftp.airport.gdansk.pl/pps_6/

  Zamawiający udostępnia edytowalną wersję Załączników do SIWZ: Załącznik nr.1, Załącznik nr.2 oraz Załącznik nr.4, plik do pobrania: edit_1_2_4.doc .